تتلو یا ساسی مانکن،مسئله این است

فایده ای ندارد.هرچه هم توضیح می دهی افاقه نمی کند.دو قطبی تهی مغزان بزرگ ترین بلای عصر ماست. و ای کاش فقط دوقطبی بود. دوقطبی را وقتی با کین توزی و سیاست زدگی و توهم دانایی درهم بیامیزی معجون شگفتی از آن بیرون می آید که دیگر هیچ کس را یارای مقابله با آن نیست. و لابد شنیده ای که عیسی روح الله می گریخت و هنگامی که پرسیدند تو که پیامبر خدایی از چه می گریزی؟ فرمود: از احمق می گریزم که هیچ دوایی برای درمانش نمی بینم. و او که رسول خدا بود و مردگان را حیات می بخشید و جذامیان را شفا می داد از مواجه با حمقا ناتوان بود و از دستشان می گریخت آن وقت توقع دارید موجود یک لاقبایی چون من که سرما خوردگی خودم را هم نمی توانم درمان کنم با هجوم تهی مغزان گسسته خرد چه کنم؟ اصلا چه می توانم کرد؟

ادامه مطلب